Privacy verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk C.L. Quaedvlieg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van de behandeling(en) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen onder andere persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummers
 • Email adressen
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Zorgverzekeraar
 • Naam van eventuele andere zorgverleners
 • BSN-nummer

Grondslag voor gegevens verwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgafspraak tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Daarnaast kunnen wij u persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van patiënten over actualiteit of eventuele wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinde gegevensverwerking:

 • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van afspraken
 • Het uitvoeren van behandelingen
 • Het eventueel doorverwijzen naar een andere zorgverlener
 • Het factureren van uw behandeling of naar eigen keuze per pinbetaling

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan een derde partij indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren en verder af te handelen. In alle overige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens enkel indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijn

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze verklaring beschreven doeleinde, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden wij indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen onze praktijk is ern een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzigingen naar websites van derden

Onze praktijk heeft een louter informatiever website. Wij maken geen gebruik van Cookies. Analytic cookies (Google) zijn uitgeschakeld. Echter, om u van dienst te zijn hebben wij op de website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten. U heeft bijvoorbeeld het recht op inzage en eventueel rectificatie van uw gegevens. Om een goede uitvoering te garanderen wijzen wij u erop dat het van groot belang is om ons actuele gegevens te verstrekken en eventuele wijzigingen steeds aan ons door te geven. U kunt ons ook verzoeken uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij wijzen u erop dat dit gevolgen kan hebben voor de uitvoerbaarheid van de behandelovereenkomst. Vragen of verzoeken kunt u bij ons telefonisch kenbaar maken maken op het telefoonnummer: 045-5717107.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kan u een klacht hierover indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact gegevens:
Tandartspraktrijk C.L. Quaedvlieg
Benzenraderweg 78
6417ST Heerlen

045-5717107
info@tandartsQ.nl of balie@tandartsQ.nl